SIMBA#

Simulační software

Školící kurzy SIMBA#

Aby bylo možné pokrýt stále větší rozsah témat, která lze pomocí platformy SIMBA# modelovat a simulovat, nabízíme pro naše zákazníky a partnery propracovaný modulový systém školení. Každý modul obsahuje čtyřhodinové interaktivní školení. Dle potřeb našich zákazníků je možné školit jednotlivá témata (moduly) buď samostatně, nebo je v naprosté většině případů školena kombinace více modulů, a je realizováno intenzivní 2-3denní školení. Celkem je nabízeno 7 základních modulů a 19 speciálních modulů. Nabízené moduly jsou uvedeny níže. Pokud vám nějaké téma chybí, pošlete nám prosím email na adresu simba@sewaco.cz a my se pokusíme nabídku modulů rozšířit.

Školení je realizováno buď prezenčně (standardně v sídle naší společnosti) nebo online přes MS Teams. Zejména pro začátečníky však důrazně doporučujeme prezenční formu školení. 

Máte zájem o školení, potřebujete s něčím poradit? Kontaktujte naši technickou podporu na telefonním čísle +420 733 517 397 (k dispozici v pracovní dny od 9 do 16 hodin) nebo emailem na simba@sewaco.cz.

 

Rodina produktů SIMBA#
SIMBA#

SIMBA#supply

SIMBA#classroom

Oblasti aplikace

Software SIMBA# lze použít k realizaci široké škály aplikací v inženýrské praxi i ve výzkumu a výuce. Objevte možnosti využití softwaru SIMBA# zde.

Školící kurzy SIMBA#

Pro naše zákazníky a partnery nabízíme propracovaný modulový systém školení. Pro více informací klikněte zde.

Stažení softwaru SIMBA#

Instalační balíčky softwaru SIMBA# jsou k dispozici ke stažení zde.

Prodej a technická podpora
Společnost SEWACO je oficiálním autorizovaným distributorem softwaru SIMBA# pro střední a východní Evropu.

Máte zájem o software, potřebujete s něčím poradit? Kontaktujte naši technickou podporu:

Email: simba@sewaco.cz
Telefon: +420 733 517 397 (k dispozici v pracovní dny od 9 do 16 hodin)

Základní moduly

A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)

Obsah:

 • Kurz pro začátečníky má podobu seznamu videí. Modul je zdarma k dispozici na YouTube. V krátkých videích je vysvětlena instalace SIMBA# a první kroky při nastavení modelu a provádění simulačních experimentů.
 • Před absolvováním prezenčních školicích modulů se doporučuje zhlédnout tato videa a experimentovat se SIMBA#. To zajistí, že se účastníci kurzu seznámí s uživatelským rozhraním SIMBA#, jeho ovládáním a funkcemi, které jsou podrobněji vysvětleny v následujících modulech.
 •  Absolvování modulu je realizováno formou samostudia (časová náročnost cca 4 h) před samotnou prezenční částí školení. V případě potřeby (instalace software atd.) je účastníkům školení poskytována standardních technická online podpora.

Doporučené předchozí znalosti:

 • Žádné
A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#

Tento modul seznamuje s nejdůležitějšími a prakticky zavedenými principy modelování čištění odpadních vod a představuje dynamické modelování a simulace čistíren odpadních vod pomocí softwaru SIMBA# na základě konstrukce jednoduchého modelu čistírny odpadních vod.

Obsah:

 • Úvod do dynamických simulací čistíren odpadních vod: Úvod do principů modelů čištění odpadních vod
 • Úvod do simulačního systému SIMBA#
 • Struktura, simulace a interpretace výsledků jednoduchého modelu čistírny odpadních vod
 • Poznámky k výběru, použití a parametrizaci použitých knihovních modulů
 • Tipy pro vhodnou interpretaci výsledků simulace a běžných chybových hlášení a jejich korekce
 • Diskuse: Požadavky a otevřené otázky účastníků kurzu

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
A.2sup Základní modelování a simulace s SIMBA#Supply zaměřené na aplikace knihovny Supply

Tento modul seznamuje s dynamickým modelováním a simulacemi vodních proudů v systému pomocí programu SIMBA#Supply na základě konstrukce jednoduchého modelu toku odpadních vod (flow diagram) v průmyslové aplikaci.

Obsah:

 • Digitální dvojčata – úvod
 • Úvod do simulačního systému SIMBA#Supply
 • Struktura, simulace a interpretace výsledků jednoduchého modelu průmyslové aplikace
 • Poznámky k výběru, použití a parametrizaci použitých knihovních modulů
 • Nastavení vektoru toku definovaného uživatelem (pomocí editoru ASM)
 • Nastavení jednoduchého uživatelsky definovaného converter modelu
 • Provádění simulací, prezentace výsledků, export výsledků
 • Diskuse: Požadavky a otevřené otázky účastníků kurzu.

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
A.3 Simulace čistíren odpadních vod s použitím metodiky HSG

Kurz navazuje na kurz A.2, přičemž model, který byl vytvořen v rámci tohoto základního kurzu je dále diskutován z pohledu návrhů středoevropské Výzkumné simulační univerzitní skupiny (HSG) a doplněn s použitím vzorových dat z měření na přítoku.

Obsah:

 • Vztah mezi návrhovými předpisy a simulací
 • Nakládání s měřenými daty, příprava dat z měření
 • Frakcionace přítoku podle HSG
 • Průběh průtoku a zatížení za bezdeštného počasí podle HSG
 • Metody pro pokročilé modelování přítoku na základě měřených dat

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#
A.4 Simulace stokových sítí - úvod do hydrologického modelování

SIMBA# nabízí širokou škálu možností pro modelování kanalizačních sítí: pro simulaci odtoku jsou v SIMBA# k dispozici hydrologické a hydrodynamické moduly; transport rozpuštěných látek lze kromě konvenčního CSTR přístupu popsat alternativně také pomocí Lagrangeova přístupu (balíčky vody); pro biochemické transformační procesy je k dispozici flexibilní definice modelu pomocí Petersen-Gujerova maticového zápisu známého ze simulací ČOV.

Tento výukový modul poskytuje přehled těchto přístupů a vysvětluje, jak lze v SIMBA# používat příslušné moduly (a také je vzájemně kombinovat).
Ve druhé části modulu je podrobněji diskutována simulace sítě hydrologických kanálů a některé její možné aplikace.

Obsah:

 • Souhrnný úvod: přístupy k modelování srážko-odtokových procesů, odtoku, transportu a přenosu hmot v kanalizačních sítích
 • Definice ploch podle DWA-A 102-2 a odpovídající simulace
 • Použití (v SIMBA# 5) nových funkcí bloku Evaluation
 • Odhady: Potenciál opatření, jako jsou odpojení oblastí a řízení kanalizační sítě

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
A.5 Simulace stokových sítí - hydrodynamické modelování

SIMBA# nabízí širokou škálu možností modelování kanalizačních sítí, včetně (podrobného) hydrodynamického modelování.

Tento výukový modul poskytuje přehled o různých možnostech pro hydrodynamické simulace stokových sítí v programu SIMBA# a také představuje novou knihovnu hydrodynamických bloků.

Obsah:

 • Souhrnný úvod: Hydrodynamické modelování v SIMBA#
 • Nová knihovna hydrodynamických bloků (v SIMBA#)
 • Definice ploch podle DWA-A 102-2 a odpovídající simulace
 • Představení modelového příkladu založeného na GIS
 • Použití bloku Evaluation a souhrnné tabulky

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.4 Simulace stokových sítí – úvod do hydrologického modelování
A.6 Modelování toku zdrojů pomocí knihovny SIMBA Supply

Tento modul představuje modelovou knihovnu „Supply“ programu SIMBA#supply, kterou lze použít pro zjednodušené modelování systémů zásobování vodou (pitná voda, voda pro průmyslové aplikace).

Obsah:

 • Koncept modelů řízených poptávkou (jednoduchý vs. podrobný)
 • Úvod do knihovny Supply
 • Struktura, simulace a interpretace výsledků jednoduchého modelu průmyslové aplikace (zásobování vodou)
 • Kombinace běžných bloků pro směrování toku v programu SIMBA#supply se sítěmi zásobování řízenými poptávkou
 • Zobrazení hmotnostních a energetických toků v Sankeyho diagramu
 • Diskuse: Požadavky a otevřené otázky účastníků kurzu.

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
 • A.2sup Základní modelování a simulace s SIMBA#supply zaměřené na aplikace knihovny Supply nebo A.2
A.7 Provádění studií vodní bilance – případová studie

Síť látkových toků a různých druhů vod lze jednoduše modelovat pomocí knihovny Supply.

Obsah:

 • Vodní bilance podniku
 • Opatření směřující k provozu s oběhem vody (recirkulace, recyklace)
 • Rozšíření systému o uživatelsky definované „converter“ bloky
 • Příklady modelů

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.2sup Základní modelování a simulace s SIMBA#supply zaměřené na aplikace knihovny Supply nebo A.2
 • A.6 Modelování toku zdrojů pomocí knihovny SIMBA Supply

Speciální moduly

B.1 Modelování biofilmů

V tomto výukovém modulu je uvedena biofilmová knihovna softwaru SIMBA#. Knihovnu lze použít k modelování procesů odpadních vod s biomasou přiléhající k nosičům biomasy. To zahrnuje:

 • Zařízení se skrápěnými filtry
 • Biofiltry s různými nosiči (keramika, kalový materiál, plastová tělesa)
 • Kombinované systémy aktivovaného kalu a nosičů biomasy (IFAS), např. textilní materiály
 • Membránové provzdušňované biofilmové reaktory (MABR)
 • Aerobní / anaerobní granule, GAC filtry

Obsah:

 • Základy modelování biofilmů
 • Použití obecného biofilmového bloku
 • Příklad zkrápěného filtru, příklad systému
 • IFAS
 • Přehled systémů s nosiči biomasy transportovanými v systému, systému MABR a systémů s granulovaným kalem

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#
B.2 Systémy pitné vody

V tomto modulu jsou představeny koncepty pro modelování tlakových potrubních sítí implementované v SIMBA#. Příslušnou modelovou knihovnu lze použít k simulaci tlaků a průtoků a přenosů hmot v plně zaplněných potrubních sítích. Tato knihovna je vhodná pro modelování:

 • Vodovodních sítí
 • Tlakových sítí pro odpadní vody (ČSOV, tlakové kanalizace)
 • Přečerpávání odpadních vod v rámci čistíren odpadních vod
 • Systémů procesní vody

Obsah:

 • Úvod do knihovny tlakových potrubních sítí
 • Základy modelování tlakových potrubních sítí, přístup k řešení z EPANETu
 • Modelové aspekty spotřeby závislé na tlaku (PDD) a ztrát (na síti)
 • Základy modelování přenosu hmot (advekce-disperze)
 • Příklad systému pitné vody
 • Příklad návrhu čerpadla

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
B.2ps Modelování čerpacích stanic

V tomto modulu jsou představeny koncepty pro modelování tlakových potrubních sítí implementované v SIMBA#. Příslušnou modelovou knihovnu lze použít k simulaci tlaků a průtoků a přenosů hmot v plně zaplněných potrubních sítích. Školení bude zaměřeno na oblast modelování čerpacích stanic odpadních vod a přečerpávání odpadních vod v rámci ČOV.

Obsah:

 • Úvod do knihovny tlakových potrubních sítí
 • Základy modelování tlakových potrubních sítí, přístup k řešení z EPANETu
 • Příklad tlakového potrubního systému
 • Příklad čerpací stanice odpadních vod, návrh čerpadla
 • Možnosti výpočtu energetické náročnosti čerpání (zjednodušený a detailní přístup)

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
B.3 Grafické skripty v softwaru SIMBA#

Tento modul seznamuje s psaním skriptů v softwaru SIMBA#. Skripty lze použít k automatizaci provádění simulačních studií, např. automatickou analýzou změn parametrů nebo dimenzováním zařízení (závodu). Skripty lze konfigurovat prostřednictvím dialogu i programovat v jazyce C#. V tomto modulu je představena první varianta – konfigurace prostřednictvím dialogu.

Obsah:

 • Akce, podmínky a sekvence
 • Globální a lokální proměnné
 • Interakce s modelem
 • Struktura modelového příkladu: návrh ČOV
 • Vývojové diagramy

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#
B.4 Skripty v softwaru SIMBA# v jazyce C#

Tento modul seznamuje s psaním skriptů založených na jazyce C# v softwaru SIMBA#. Skripty lze použít k automatizaci provádění simulačních studií, např. automatickou analýzou změn parametrů nebo dimenzováním zařízení (závodu). Skripty lze konfigurovat prostřednictvím dialogu i programovat v jazyce C#. V tomto modulu je představena druhá varianta – programování v jazyce C#.

Obsah:

 • Úvod do skriptů C#, důležité třídy
 • Výstup výsledků v konzole
 • Přístup k modelu a výsledkům simulace
 • Generování diagramů výsledků
 • Numerické výpočty: citlivost, kalibrace, optimalizace

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#
B.5 Modelování 4. stupně čištění pomocí práškového aktivního uhlí (PAC)

Pro odstraňování mikropolutantů se prosadily procesy adsorpce na aktivním uhlí a/nebo ozonizace. Od verze 4.0 jsou v SIMBA# zahrnuty modely adsorpce na práškovém aktivním uhlí. V tomto modulu je prezentováno použití tohoto modelu.

Obsah:

 • Základy modelu pro adsorpci
 • Model SIMBA# PAM (model práškového aktivního uhlí)
 • Kalibrace modelu (uhlík a matice odpadních vod)
 • Příklad modelu (metoda Ulm)
 • Přehled, další procesy, GAK (granulované aktivní uhlí)

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#
B.6 Projekty založené na GIS v softwaru SIMBA#

Ve verzi 5.0 podporuje SIMBA# kromě modelování na základě procesního diagramu také grafické znázornění modelů na základě map nebo GIS. Tento typ zobrazení je vhodný zejména pro modelování kanalizačních sítí, sítí pitné vody a povodí.

Obsah:

 • Nastavení projekce
 • Zobrazení map a souborů ESRI shapefile
 • Použití výškových modelů (DEM)
 • Příklad modelu kanalizační sítě

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.4 Simulace stokových sítí – úvod do hydrologického modelování
 • A.5 Simulace stokových sítí – hydrodynamické modelování
B.7 Modelování čistíren typu SBR

Často složité řízení čistíren odpadních vod typu SBR lze podrobně modelovat pomocí softwaru SIMBA#. V tomto výukovém modulu je modelován řídicí systém pro modul SBR z knihovny odpadních vod. Jsou zohledněny následující aspekty:

 • Základy provozu SBR
 • Vlastnosti modulu SBR
 • Řízení pomocí Petriho sítí
 • Řízení pomocí IEC kódu (strukturovaný text, IEC 61131-3)

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#
B.8 Modelově založené prediktivní řízení (MBPC)

Regulátory založené na modelech využívají interní simulační model (digitální dvojče) systému, který má být řízen, k simulaci budoucího chování, formulaci optimálního výsledku řízení (funkce kvality) a používají matematický optimalizační algoritmus k výpočtu manipulovaných proměnných. SIMBA# obsahuje knihovnu MBPC, která umožňuje uživateli navrhnout vlastní regulátory založené na modelech. Pomocí nástroje ifakFAST lze též tento regulátor připojit k reálným systémům.

Obsah:

 • Základy modelově založeného prediktivního řízení (MBPC)
 • Příklad modelu „single loop control“ (SISO)
 • Příklad modelu „two-size control“
 • Perspektivy procesních regulátorů na čistírnách odpadních vod

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
B.9 Modelování aeračních systémů

Funkce aeračních systémů je pro čistírny odpadních vod klíčová. Protože se aerační systémy skládají z mnoha součástí (dmychadel, aeračních elementů, potrubí, ventilů, senzorů), je analýza reálných čistíren časově náročná. Pokud jsou modely aeračních systémů uvažovány integrovaně s modely čištění odpadních vod, lze analýzy výrazně urychlit.

Obsah:

 • Detailní modely aeračních systémů
 • Modelové bloky aeračních elementů, potrubí, okrajových podmínek, ventilů, dmychadel
 • Validace modelů aeračních systémů
 • Řízení aeračních systémů
 • Implementace „constant pressure control, sliding pressure control, air distribution control“

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#
B.10 Zdrojově-orientované sanitační systémy simulované zjednodušeně

SAmpSONS je bezplatný nástroj pro přibližné stanovení a vizualizaci materiálových toků (včetně dusíku, fosforu, stopových látek a zbytků léčiv) v sanitačních systémech orientovaných na zdroje (ROSS) a zjednodušené posouzení jejich životního cyklu.

Tento výukový modul poskytuje krátký úvod do používání tohoto nástroje, ale také vysvětluje, jak jej může uživatel několika jednoduchými kroky integrovat do prostředí SIMBA# a výrazně tak rozšířit možnosti jeho použití (dynamická simulace, modifikace bloků SAmpSONS, tvorba vlastních modulů).

Obsah:

 • Souhrnný úvod do používání systému SAmpSONS
 • Reprezentace materiálových toků a toků zdrojů
 • Integrace systému SAmpSONS do systému SIMBA#
 • Vytváření vlastních modulů, přidávání dalších kritérií udržitelnosti
 • (Hrubé) hodnocení udržitelnosti sanitačních systémů a systémů odpadních vod

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
 • SAmpSONS online tutorial: www.youtube.com/watch?v=uxnsHmMQtIM
B.11 Řízení stokových sítí

U mnoha kanalizačních sítí je řízení kanalizační sítě možným opatřením, jak zvýšit její výkonnost při nízkých nákladech na infrastrukturu. Zvýšení výkonnosti a flexibility v podstatě statického systému „kanalizační sítě“ může též pomoci lépe reagovat na výzvy spojené se změnou klimatu. Pro návrh a popis řízení kanalizační sítě jsou k dispozici tři přístupy: (1) formulace pravidel „pokud – pak“, (příp. jako fuzzy pravidel), (2) koncepce zobecněných hierarchických regulátorů, (3) modelově prediktivní řízení. V SW SIMBA# lze při vývoji, simulaci a implementaci řízení kanalizační sítě zohlednit všechny tyto přístupy.

Školící modul seznamuje se základními koncepty řízení kanalizačních sítí a vysvětluje jejich použití. Na závěr jsou uvedeny tipy pro praktickou implementaci, např. pomocí nástroje ifakFAST.

Obsah:

 • Podmínky a cíle řízení kanalizační sítě
 • Přehled materiálů DWA-M 180 a tematického svazku „Řízení odvodnění„
 • Implementace v SIMBA#: systémy založené na pravidlech; zobecněné regulátory; modelově prediktivní řízení
 • Praktická implementace pomocí ifakFAST

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
 • A.4 Simulace stokových sítí – úvod do hydrologického modelování
B.12 Management vodních zdrojů

Management vodních zdrojů (nabídka – poptávka) hraje roli v mnoha oblastech aplikace, například při využívání dešťové vody, vyčištěné šedé vody nebo vody z průmyslových procesů. Za tímto účelem jsou k dispozici – spíše méně známé – knihovny SIMBA# SUPPLY a NEXUS. V tomto kurzu je ilustrováno použití modulů těchto knihoven na několika příkladech.

Obsah:

 • Definice užívání vody: prioritní poptávka, proporcionální poptávka
 • Propojení bloků za účelem informování o potřebách a dodávkách vody
 • Použití poptávkově řízených akumulačních nádrží
 • Příklady použití: Sběr dešťové vody, opětovné využití šedé vody
 • Modely Nexus: Integrace různých, vzájemně se ovlivňujících materiálových toků – např. voda, energie, potraviny (modely „WEF nexus“).
 • Vytváření „shit flow diagramů“ (GIZ/SuSanA)

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
B.13 Digitální dvojčata se softwarem ifakFAST

Otevřená platforma ifakFAST (Framework for Integrated Automation and Simulation Technologies) je určena k podpoře realizace řešení zaměřených na monitorování a optimalizaci provozu technických procesů. Aplikace se zaměřují na oblast vodohospodářských zařízení a procesů, zejména čistíren odpadních vod. Platforma ifakFAST je k dispozici od roku 2019 jako open source (https://fast.ifak.eu) a je vhodná zejména pro praktickou realizaci modelově založeného monitoringu a koncepcí řízení s využitím SIMBA# („digitální dvojče“).

Obsah:

 • Představení softwarové platformy ifakFAST
 • Ukázka nejdůležitějších funkcí
 • Komunikační spojení s procesem pro výměnu dat
 • Webový dashboard s vizualizačními funkcemi a správou alarmů
 • Realizace výpočtů, např. pro implementaci kontrolérů, ve formě skriptů v jazyce C# a modelů SIMBA#
 • Využití SIMBA# a ifakFAST pro virtuální uvedení do provozu

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
B.14 Modelování bioplynových stanic

Výroba plynu v bioplynových stanicích je založena na komplexních biochemických procesech. Vzhledem k dlouhé době tvorby biomasy lze přitom opatření ke zlepšení provozního řízení jen stěží vyhodnotit v rámci reálného procesu. S tímto mohou pomoci modely. S jejich použitím je možné vyhodnotit opatření (např. změnu substrátu) v rámci virtuálních experimentů, a to s ohledem na jejich krátkodobé a dlouhodobé účinky.

Obsah:

 • Představení principů anaerobního biochemického modelu
 • Modelové bloky fermentoru, modelování substrátů
 • Sestavení vzorového modelu
 • Spojení s plynovým systémem
 • Řízení/regulace krmení
 • Limity použití

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
 • SIMBA# Biogas (video tutorial): http://www.youtube.com/ playlist?list=PLz-apvyQwQ-QFimdr8bLY9dJsNIL1FRYY
B.15 Modelování anaerobní digesce na ČOV

Anaerobní vyhnívání kalu je důležitou součástí technologických procesů na čistírnách odpadních vod. Opatření v aktivační části mají mimo jiné vliv, i když se zpožděním, na vyhnívání kalu a zpětné zatížení procesní vodou. To platí i pro opatření realizovaná v části zpracování kalu. K vyjádření a zkoumání těchto vzájemných vztahů je možné použít modelování.

Obsah:

 • Prezentace principů anaerobních biochemických modelů
 • Modelové bloky digesce, zahušťování a odvodňování
 • Spojení s aktivační částí (ČOV)
 • Řízení/regulace dávkování procesní vody
 • Zohlednění kodigesce

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#
B.16 Modely nákladů a zdrojů (LCA, LCC)

Hodnocení vodohospodářských systémů obvykle zahrnuje také odhad nákladů životního cyklu (LCC) a dopadů s ohledem na definované environmentální ukazatele (např. emise skleníkových plynů, potřebu primární energie atd.) (LCA). Zde je třeba zohlednit náklady a dopady vyplývající z požadavků na investice i běžný provoz. SIMBA# nabízí možnost rozšířit simulační moduly o LCC/LCA evaluační moduly, které tato hodnocení provádějí „za běhu“ během simulace.
Tento modul školení seznamuje s používáním modulů LCC/LCA a s definicí příslušných parametrů a výpočtových pravidel.

Obsah:

 • Základy analýzy životního cyklu a nákladů životního cyklu (LCA, LCC)
 • Základy výpočtu, soubor středního bodu environmentálních ukazatelů
 • Definice příslušných vyhodnocovacích skriptů

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
 • B.10 Zdrojově-orientované sanitační systémy simulované zjednodušeně
B.17 Modelování kvality vody v řekách

SIMBA# umožňuje modelovat též vypouštění (hydrologicky a hydrodynamicky) a biochemické transformační procesy v řekách. SIMBA# lze tedy použít i k vytváření modelů kvality vody v řekách. Simulace kvality vody může hrát významnou roli zejména při posuzování vlivu vypouštění z kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, především pokud jde o rozpuštěný kyslík a dusík (NH3, NH4). Postupy vyhodnocení umožňují posoudit kvalitu vody pomocí limitů doby a opakování podle britské příručky UPM (obdobně i viz přístup BWK).
Tento výukový modul vysvětluje, jak lze v programu SIMBA# sestavit hydrologické i hydrodynamické modely kvality vody, rozšířit je o libovolné biochemické transformační modely a poté je použít.

Obsah:

 • Základy biochemických procesů v řekách a potocích
 • Hydrologické a hydrodynamické modelování vodních útvarů v SIMBA#
 • Předdefinované modely kvality vody v SIMBA#: SWQM, RWQM (IWA)
 • Hodnocení kvality vody podle kritérií UPM a BWK

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
 • A.4 Simulace stokových sítí – úvod do hydrologického modelování
 • A.5 Simulace stokových sítí – hydrodynamické modelování
B.18 Modelování chemie vody

Ve výukovém modulu jsou vysvětleny možnosti modelování chemických rovnovážných reakcí vody pomocí programu SIMBA#. Ty jsou vhodné pro modelování:

 • Úpravy pitné vody
 • Systémy procesní vody

Obsah:

 • Úvod do knihovny chemie vody v softwaru SIMBA#
 • Výpočet hodnoty pH, kyselinové a zásadité kapacity, rozpustnosti kalcitu
 • Řešení systémů algebraických rovnic pomocí SIMBA#
 • Import dat z databází PhreeqC
 • Příklad: „Charge balance correction and analysis according to DIN 38404-10:2012-12 (1) and DIN 38402-62 (2014)“
 • Příklad: Úprava rozpustnosti kalcitu přimícháním vody

Doporučené předchozí znalosti:

 • A.1 První kroky: SIMBA# kurz pro začátečníky (online video playlist)
 • A.2 Základní modelování a simulace se softwarem SIMBA#

Obecné informace ke školením

 • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
 • Školíme dle materiálů institutu ifak e. V. doplněných o naše materiály.
 • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
 • Součástí školení jsou praktické příklady.
 • Školení je ukončeno závěrečným testem pro ověření získaných znalostí.
 • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
 • Začátek školení je standardně v 9 hodin a trvá do cca 17 hodin. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
 • Během školení je zabezpečen oběd.

 

 

 • Registrace probíhá písemně nebo elektronicky emailem. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
 • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu:
  • 2. účastník získá slevu 10 % z ceny školení,
  • 3. a další účastníci pak slevu 15 % z ceny.
 • SEWACO s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
 • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SEWACO s.r.o. uplatňovat storno poplatek z ceny školení ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.