SIMBA#

Simulační software

SIMBA# – Simulační software pro vodárenství a systémy odpadních vod

Simulační systém SIMBA# je univerzální software pro modelování a dynamické simulace v oblasti vodárenství a odpadních vod. Integruje modely aktivovaného kalu, aerační systémy, vyhnívání kalu, kanalizační systémy, sítě pitných vod, řeky, bioplynové stanice a všechny druhy automatizačních řešení.

Simultánním modelováním široké škály systémů, včetně konceptů řízení, poskytuje SIMBA# integrovaný pohled na všechny komponenty, průtoky a materiálové toky, a umožňuje fundovanou analýzu a optimalizaci procesního inženýrství, energetiky a řízení.

Rodina produktů SIMBA#

SIMBA#

SIMBA#supply

SIMBA#classroom

Oblasti aplikace

Software SIMBA# lze použít k realizaci široké škály aplikací v inženýrské praxi i ve výzkumu a výuce. Objevte možnosti využití softwaru SIMBA# zde.

Školící kurzy SIMBA#

Pro naše zákazníky a partnery nabízíme propracovaný modulový systém školení. Pro více informací klikněte zde.

Stažení softwaru SIMBA#

Instalační balíčky softwaru SIMBA# jsou k dispozici ke stažení zde.

Prodej a technická podpora

Společnost SEWACO je oficiálním autorizovaným distributorem softwaru SIMBA# pro střední a východní Evropu.

Máte zájem o software, potřebujete s něčím poradit? Kontaktujte naši technickou podporu:

Email: simba@sewaco.cz
Telefon: +420 733 517 397 (k dispozici v pracovní dny od 9 do 16 hodin)

Vydání SIMBA# 6.0

SIMBA#, simulační systém pro inovativní koncepty řešení na bázi modelů pro rozmanité aplikace v oblasti vodního hospodářství, odpadních vod, energetiky a bioplynu, opět dosáhl nového milníku! Nová verze SIMBA# 6.0 přináší nejen neustálá vylepšení a další vývoj stávajících funkcí, ale také významně rozšiřuje funkční rozsah softwaru SIMBA#. Dokument poznámky k vydání uvádí nejdůležitější inovace.

Co je SIMBA#

SIMBA# je jedna z předních světových integrovaných modelovacích a simulačních platforem pro inovativní koncepty řešení na bázi modelů v oblasti vodního hospodářství, odpadních vod a bioplynu. Simultánní modelování nejrůznějších systémů (jako jsou čistírny odpadních vod, kanalizační sítě, sítě pitné vody, vodní toky nebo bioplynové stanice) s řízením a regulací umožňuje integrovaný pohled na všechny komponenty, průtoky a materiálové toky a provádění fundovaných analýz a optimalizaci procesního inženýrství, energetiky a řídící techniky.

V Německu a německy mluvících zemích je software SIMBA# široce používán k podpoře výzkumných a výukových aktivit na univerzitách. Z hlediska praktického využití a vzhledem k rostoucím požadavkům v oblasti plánování a provozního řízení čistíren odpadních vod je SIMBA# stále více využívána provozovateli čistíren odpadních vod a inženýrskými kancelářemi.

Co je SIMBA#supply

SIMBA#supply je specializovaná verze softwaru SIMBA# zaměřená na realizaci vodních, energetických a jinak orientovaných bilancí nejen v průmyslových podnicích. Nabízí možnost jednoduchým způsobem simulovat procesy distribuce i úpravy průmyslové vody a optimalizovat jejich provoz s ohledem na spotřebu energie a zdrojů. Další přidanou hodnotou analýzy vodních bilancí s použitím SIMBA#supply je též automatická tvorba Sankeyho diagramů.

Zpracovatelům analýz umožňuje SIMBA#supply mj. v závislosti na postupném zajišťování informací o analyzovaném systému postupné budování bilančního modelu na základě kterého je automaticky kalkulována celková bilance zdrojů a spotřeb. SIMBA#supply též, v závislosti na podrobnosti zajištěných informací, umožňuje postupné rozpracování bilančního modelu až do podrobnosti dílčích částí celého systému, tj. jednotlivých strojních zařízení, akumulačních nádrží, ovládacích prvků a dalších součástí analyzovaného provozu.

Model vodní bilance průmyslového podniku v SIMBA#supply

Nové funkce v SIMBA# 6.0
 • Knihovna bloků E-check: Podpora pro energetické analýzy a energetické prověrky podle metodiky DWA-A 216. Knihovna obsahuje modely spotřeby energie pro všechny relevantní zařízení a modely výroby energie a umožňuje popis energetické bilance čistírny odpadních vod.
 • Hydraulika čistíren odpadních vod: Knihovna modulů s hydraulickými prvky čistíren odpadních vod, stacionární a dynamický výpočet, zohlednění specifických hydraulických situací.
 • Knihovna Dynampere: Zjednodušená analýza energetických koncepcí, zmapování výroby a spotřeby energie, jakož i různých druhů energie a systémů akumulace energie.
 • Integrace nástrojů umělé inteligence: Modelování, učení a implementace umělých neuronových sítí.
 • Vylepšený model pro eliminaci stopových látek: Vylepšené modely pro eliminaci mikropolutantů pomocí práškového aktivního uhlí.
 • Digitální dvojčata: Online simulace ve spojení s reálnými systémy.
 • Další funkce: Nový model přítoku do čistírny odpadních vod, vylepšení knihovny chemie vody, nové optimalizační rozhraní.

Sankeyho diagram energetických toků na čistírně odpadních vod

Sankeyho diagram energetických toků na čistírně odpadních vod

Historie

Od svých prvních začátků v roce 1994 se simulační nástroj SIMBA používá již více než 25 let pro výzkum a aplikace po celém světě v oblasti modelování a simulací ČOV, kanalizačních sítí, řek a zemědělských bioplynových stanic. V prvních letech své existence byla SIMBA toolboxem pro softwarový nástroj MATLAB/Simulink, který je široce používán ve vědě. Od roku 2013 je SIMBA# nyní technicky nezávislým řešením a ideálně se hodí i pro aplikace v každodenní inženýrské praxi.

Uživatelské rozhraní a knihovna modulů SIMBA# 5.0 (vlevo) a SIMBA (původní verze 6)

Výhody softwaru SIMBA#

Díky své vysoké flexibilitě nabízí software SIMBA# celou řadu výhod. Mezi ně patří mimo jiné:

 • Detailní zmapování interakce procesního návrhu se strojním vybavením (např. aeračním systémem) a plánovanými automatizačními funkcemi
 • Dimenzování a hodnocení čistíren odpadních vod podle dokumentu DWA T4/2016 „Dimenzování ČOV v teplých a chladných klimatických oblastech“ (nástroj EXPOPLAN)
 • Kompatibilní se standardem DWA-A 131
 • Charakterizace přítoku do městských čistíren odpadních vod na základě postupu vyvinutého středoevropskou Výzkumnou simulační univerzitní skupinou (www.hsgsim.org)
 • Provádění simulací v reálném čase pro online provozní podporu pomocí softwaru ifakFAST (digitální dvojčata)
 • Zohlednění interakce kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a řek pro imisní analýzu systémů městského odvodnění
 • Modelování na bázi GIS pro georeferencované reprezentace kanalizačních sítí, vodních toků, sítí pitné vody, dodatečné zobrazení GIS souborů (shapefile) a bitmap
 • Digitální modely terénu (DEM) – zobrazení a využití informací z výškových modelů pro modelování průtoků a materiálových toků v rámci infrastruktury pro zásobování a likvidaci odpadů (např. vodovodní a kanalizační sítě)
 • Vysoká flexibilita a otevřený zdrojový kód: použití/rozšíření zavedených modelů, vývoj modelů specifických pro uživatele
 • Modelování a simulace mnoha dalších procesů (např. nové sanitární systémy, systémy hospodaření s průmyslovými vodami, bioplynové stanice)
 • Modelování interakce mezi kapalnou a plynou fází a biofilmy, což umožňuje modelovat celou řadu nových typů reaktorů a procesů. Vícefázový přístup je vhodný zvláště pro vývoj modelů pro čištění průmyslových odpadních vod
 • Podpora procesů digitalizace (např. digitalizace procesů plánování a provozu zařízení)
 • Rozšířený editor procesních matic (Gujer)
 • Rozsáhlé funkce pro vyhodnocení výsledků
 • Výkonný grafický nástroj pro skriptování, spouštění skriptů prostřednictvím webové aplikace
Princip modelování a knihovny modelů

Struktura simulačních modelů je založena na grafickém propojení modulů, z nichž každý reprezentuje určitou procesní komponentu (sekce kanalizační sítě, primární usazovací nádrž, aerační nádrž), do formy proudového schématu.

 • Aktivační procesy při čištění odpadních vod (ASM1, ASM3, ASM3biop, …)
 • Biofilmové procesy při čištění odpadních vod (MBBR, FBBR, MABR, TF, Granula)
 • Anaerobní degradační procesy (vyhnívání), zpracování kalů
 • 4. stupeň čištění s aktivním uhlím (PAC), čištění procesní vody (Anammox)
 • Transport odpadních vod, retence a přesun hmot v kanalizačních systémech (hydrologické a/nebo hydrodynamické modely)
 • Průtok a kvalita vody v přirozeně tekoucích vodách
 • Široká škála řídících funkcionalit včetně MBPC (Model Based Predictive Control)
 • Aerační systémy
 • Tlaková potrubí a čerpadla
 • Analýzy pitné vody