SIMBA#

Simulační software

SIMBA# – Simulační software pro vodárenství a systémy odpadních vod

Simulační systém SIMBA# je univerzální software pro modelování a dynamické simulace v oblasti vodárenství a odpadních vod. Integruje modely aktivovaného kalu, aerační systémy, vyhnívání kalu, kanalizační systémy, sítě pitných vod, řeky, bioplynové stanice a všechny druhy automatizačních řešení.

Simultánním modelováním široké škály systémů, včetně konceptů řízení, poskytuje SIMBA# integrovaný pohled na všechny komponenty, průtoky a materiálové toky, a umožňuje fundovanou analýzu a optimalizaci procesního inženýrství, energetiky a řízení.

Rodina produktů SIMBA#

SIMBA#

SIMBA#supply

SIMBA#classroom

Oblasti aplikace

Software SIMBA# lze použít k realizaci široké škály aplikací v inženýrské praxi i ve výzkumu a výuce. Objevte možnosti využití softwaru SIMBA# zde.

Školící kurzy SIMBA#

Pro naše zákazníky a partnery nabízíme propracovaný modulový systém školení. Pro více informací klikněte zde.

Stažení softwaru SIMBA#

Instalační balíčky softwaru SIMBA# jsou k dispozici ke stažení zde.

Prodej a technická podpora

Společnost SEWACO je oficiálním autorizovaným distributorem softwaru SIMBA# pro střední a východní Evropu.

Máte zájem o software, potřebujete s něčím poradit? Kontaktujte naši technickou podporu:

Email: simba@sewaco.cz
Telefon: +420 733 517 397 (k dispozici v pracovní dny od 9 do 16 hodin)

Co je SIMBA#

SIMBA# je jedna z předních světových integrovaných modelovacích a simulačních platforem pro inovativní koncepty řešení na bázi modelů v oblasti vodního hospodářství, odpadních vod a bioplynu. Simultánní modelování nejrůznějších systémů (jako jsou čistírny odpadních vod, kanalizační sítě, sítě pitné vody, vodní toky nebo bioplynové stanice) s řízením a regulací umožňuje integrovaný pohled na všechny komponenty, průtoky a materiálové toky a provádění fundovaných analýz a optimalizaci procesního inženýrství, energetiky a řídící techniky.

V Německu a německy mluvících zemích je software SIMBA# široce používán k podpoře výzkumných a výukových aktivit na univerzitách. Z hlediska praktického využití a vzhledem k rostoucím požadavkům v oblasti plánování a provozního řízení čistíren odpadních vod je SIMBA# stále více využívána provozovateli čistíren odpadních vod a inženýrskými kancelářemi.

Co je SIMBA#supply

SIMBA#supply je specializovaná verze softwaru SIMBA# zaměřená na realizaci vodních, energetických a jinak orientovaných bilancí nejen v průmyslových podnicích. Nabízí možnost jednoduchým způsobem simulovat procesy distribuce i úpravy průmyslové vody a optimalizovat jejich provoz s ohledem na spotřebu energie a zdrojů. Další přidanou hodnotou analýzy vodních bilancí s použitím SIMBA#supply je též automatická tvorba Sankeyho diagramů.

Zpracovatelům analýz umožňuje SIMBA#supply mj. v závislosti na postupném zajišťování informací o analyzovaném systému postupné budování bilančního modelu na základě kterého je automaticky kalkulována celková bilance zdrojů a spotřeb. SIMBA#supply též, v závislosti na podrobnosti zajištěných informací, umožňuje postupné rozpracování bilančního modelu až do podrobnosti dílčích částí celého systému, tj. jednotlivých strojních zařízení, akumulačních nádrží, ovládacích prvků a dalších součástí analyzovaného provozu.

Model vodní bilance průmyslového podniku v SIMBA#supply

Historie

Od svých prvních začátků v roce 1994 se simulační nástroj SIMBA používá již více než 25 let pro výzkum a aplikace po celém světě v oblasti modelování a simulací ČOV, kanalizačních sítí, řek a zemědělských bioplynových stanic. V prvních letech své existence byla SIMBA toolboxem pro softwarový nástroj MATLAB/Simulink, který je široce používán ve vědě. Od roku 2013 je SIMBA# nyní technicky nezávislým řešením a ideálně se hodí i pro aplikace v každodenní inženýrské praxi.

Uživatelské rozhraní a knihovna modulů SIMBA# 5.0 (vlevo) a SIMBA (původní verze 6)

Výhody softwaru SIMBA#

Díky své vysoké flexibilitě nabízí software SIMBA# celou řadu výhod. Mezi ně patří mimo jiné:

 • Detailní zmapování interakce procesního návrhu se strojním vybavením (např. aeračním systémem) a plánovanými automatizačními funkcemi
 • Dimenzování a hodnocení čistíren odpadních vod podle dokumentu DWA T4/2016 „Dimenzování ČOV v teplých a chladných klimatických oblastech“ (nástroj EXPOPLAN)
 • Kompatibilní se standardem DWA-A 131
 • Charakterizace přítoku do městských čistíren odpadních vod na základě postupu vyvinutého středoevropskou Výzkumnou simulační univerzitní skupinou (www.hsgsim.org)
 • Provádění simulací v reálném čase pro online provozní podporu pomocí softwaru ifakFAST (digitální dvojčata)
 • Zohlednění interakce kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a řek pro imisní analýzu systémů městského odvodnění
 • Modelování na bázi GIS pro georeferencované reprezentace kanalizačních sítí, vodních toků, sítí pitné vody, dodatečné zobrazení GIS souborů (shapefile) a bitmap
 • Digitální modely terénu (DEM) – zobrazení a využití informací z výškových modelů pro modelování průtoků a materiálových toků v rámci infrastruktury pro zásobování a likvidaci odpadů (např. vodovodní a kanalizační sítě)
 • Vysoká flexibilita a otevřený zdrojový kód: použití/rozšíření zavedených modelů, vývoj modelů specifických pro uživatele
 • Modelování a simulace mnoha dalších procesů (např. nové sanitární systémy, systémy hospodaření s průmyslovými vodami, bioplynové stanice)
 • Modelování interakce mezi kapalnou a plynou fází a biofilmy, což umožňuje modelovat celou řadu nových typů reaktorů a procesů. Vícefázový přístup je vhodný zvláště pro vývoj modelů pro čištění průmyslových odpadních vod
 • Podpora procesů digitalizace (např. digitalizace procesů plánování a provozu zařízení)
 • Rozšířený editor procesních matic (Gujer)
 • Rozsáhlé funkce pro vyhodnocení výsledků
 • Výkonný grafický nástroj pro skriptování, spouštění skriptů prostřednictvím webové aplikace
Princip modelování a knihovny modelů

Struktura simulačních modelů je založena na grafickém propojení modulů, z nichž každý reprezentuje určitou procesní komponentu (sekce kanalizační sítě, primární usazovací nádrž, aerační nádrž), do formy proudového schématu.

 • Aktivační procesy při čištění odpadních vod (ASM1, ASM3, ASM3biop, …)
 • Biofilmové procesy při čištění odpadních vod (MBBR, FBBR, MABR, TF, Granula)
 • Anaerobní degradační procesy (vyhnívání), zpracování kalů
 • 4. stupeň čištění s aktivním uhlím (PAC), čištění procesní vody (Anammox)
 • Transport odpadních vod, retence a přesun hmot v kanalizačních systémech (hydrologické a/nebo hydrodynamické modely)
 • Průtok a kvalita vody v přirozeně tekoucích vodách
 • Široká škála řídících funkcionalit včetně MBPC (Model Based Predictive Control)
 • Aerační systémy
 • Tlaková potrubí a čerpadla
 • Analýzy pitné vody