Služby vodárenství

Modelování stokových sítí a vodních toků

Zpracování podkladů, terénní průzkum, vyhodnocení

Monitoring zájmového území

   • Terénní průzkum lokality – kanalizační síť, ČOV, CSO, čerpací stanice, výpustě do recipientu
   • Systematický monitoring průtoků + další

Tvorba modelu kanalizační sítě

   • Hydrologický model a hydrodynamický model
   • Matematické modelování stokových sítí
   • Zpracování GIS dat dané lokality
   • Validace a verifikace matematického modelu kanalizační sítě
   • Analýzy dešťových a bezdeštných dnů
   • Posouzení vlivu odlehčovacích komor a úniku znečištění ze stokové sítě do recipientu
   • Posouzení a vyhodnocení spolehlivosti kanalizační sítě (budeme tohle dělat??)

Úprava odlehčovací komory a návrh systému pro snížení ekologického zatížení recipientu při dešťových událostech

  Tvorba modelu vodních toků 

    • Hydrologický model a hydrodynamický model 
    • Přímá návaznost na stokovou síť a hodnocení dopadu odlehčených odpadních vod 
    • Hodnocení opatření pro ochranu povrchových vod dle DWA 102-3