Služby vodní hospodářství

Měření fyzikálních a kvalitativních parametrů

Komplexní služby v oblasti měření fyzikálních a kvalitativních parametrů na čistírnách odpadních vod, čerpacích stanicích a dalších objektech nejen vodohospodářské infrastruktury

Kontinuální online měření látkových parametrů odpadních a pitných vod  

  • Realizace měřících kampaní (dočasné instalace), včetně online přenosu měřených dat 
   • Za účelem monitoringu nebo intenzifikace procesu čištění a úpravy technologie
   • Měření denní dynamiky přítoku a odtoku, kontinuální monitoring látkových toků 
   • Realizace referenčních měření, ověření trvale instalovaných senzorů
  • Pro měření používáme kvalitní senzory a měřící systémy od německé firmy WTW
   • Rozpuštěné znečištění: CHSK, rozpuštěný kyslík, pH/ORP, el. vodivost, NH4-N, NO3-N, PO4-P
   • Nerozpuštěné znečištění: CHSK, zákal, nerozpuštěné látky
   • Další parametry: hloubka rozhraní voda/kal, teplota 
  • Celkové zpracování a analýza získaných dat

Kontinuální měření fyzikálních parametrů 

  • Kontinuální měření průtoků a tepelných toků v potrubích (kapaliny)
   • Pro tento účel disponujeme ultrazvukovými průtokoměry FLUXUS
  • Kontinuální měření tlaků tekutin a výšek hladin v potrubí a nádržích
   • Pro tento účel disponujeme kvalitními senzory od firmy VEGA
  • Kontinuální měření elektrických veličin 
   • Spotřeba elektrické energie jednotlivými zařízeními
   • Spotřeba elektrické energie technologickými celky

  Další služby 

   • Online měření kvality vod ve vodních tocích a přehradách (přenosný měřící systém WTW)
    • Parametry: pH, zákal, rozpuštěný kyslík, el. vodivost, teplota, hloubka ponoření senzoru
    • Hloubkový dostup pro měření parametrů v přehradách až 40 m
   • Odběr bodových vzorků vod a kalů
   • Okamžitá analýza vybraných ukazatelů znečištění v odebraných vzorcích
    • Disponujeme špičkovým UV-VIS spektrofotometrem WTW photoLab® 7600
    • Analyzované parametry: CHSK, Ntot, TKN, NH-4-N, NO3-N, NO2-N, Ptot, PO4-P a mnohé další