Články

SIMBA# users meeting 2022

Kvě 19, 2022

V období 17 a 18 května se konal již 28. ročník mezinárodní konference SIMBA# Treffen, která proběhla tento krát virtuálně. Na konferenci samozřejmě nesměl chybět příspěvek od firmy SEWACO s.r.o. s názvem „Holistic modelling for the planning of measures to improve river water quality “ kterého obsah si trochu přiblížíme v tomhle krátkém článku.

Společnost SEWACO s.r.o. byla spolutvůrcem studie proveditelnosti o dostavbě a rozšíření kanalizace města Brna. Jednou z úloh pro naše modeláře bylo posouzení efektů, které budou dosaženy konstrukcí dvou velkých retenčních nádrží na Brněnské stokové síti. Konstrukce takových nádrží by měla zamezit občasnému vypouštění smíšených odpadních a dešťových vod do vodních toků v případě přívalových dešťů, je-li překročena hydraulická kapacita sítě nebo čistírny odpadních vod. Vypouštění smíšených vod do řek má neblahé účinky na vodní organizmy a celkový chemický a ekologický stav povrchových vod. K těmto událostem dochází zejména v létě, kdy je nejvíc srážek. V létě je zároveň v tocích i nejmíň vody, a to znamená že v případech úniku odpadních vod do řeky je nízký poměr ředění, který je nežádoucí. Tuhle situaci dokumentuje následující obrázek.

 

Za pomoci softwaru SIMBA# se nám povedlo kvantifikovat přínos navrhovaných opatření v návaznosti na kvalitách vody v řece Svratka a Svitava. Tohle bylo dosaženo pomoci modelu, který v sobě zahrnuje:

 

    • 11 km toku řeky Svitavy
    • 36km toku řeky Svratky
    • 11 jezů
    • 110 vyústí dešťové kanalizace
    • 76 vyústí jednotné kanalizace

Model nám taky umožnil identifikaci nejvíce problémových míst z hlediska rozpuštěného kyslíku a koncentrace polutantů. Srovnání (současného) stavu bez dalších retenčních kapacit a stavu s vybudovanou kapacitou je možno jednoduše posoudit i vizuálně.